TOP5 Nhượng quyền thương hiệu với chi phí thấp nhất 2016

  • 20/05/2017
  • 2066
  • Jerry

Từ nguồn Entrepreneur, NhuongQuyen.Org xin phép dịch gửi tới độc giả thứ hang TOP10 Nhượng quyền thương hiệu với chi phí thấp nhất 2016

TOP1. RE/MAX LLC
website: www.remax.com
Lĩnh vực: Bất động sản
Năm thành lập: 1973
Bắt đầu nhượng quyền từ: 1975 (42 năm)
Mức đầu tư tối thiểu / tối đa: $37,500 - $224,000
Phí nhượng quyền lần đầu: $15,000 - $37,500
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 1 năm: 3.3% - 231 cơ sở mới
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 3 năm: 12.8% - 819 cơ sở mới


TOP2. Jan-Pro Franchising Int'l. Inc.
website: http://jan-pro.com/franchising/
Lĩnh vực: dịch vụ nhượng quyền thương hiệu vệ sinh công nghiệp
Năm thành lập: 1991
Bắt đầu nhượng quyền từ: 1992 (25 năm)
Mức đầu tư tối thiểu / tối đa: $3,985 - $51,605
Phí nhượng quyền lần đầu (initial franchise fee): $2,520 - $44,000
Phí bản quyền (Royalty fee): 10%
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 1 năm: 4.8% - 375 cơ sở mới
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 3 năm: 14.5% - 1401 cơ sở mới


TOP3. Cruise Planners
website: http://www.cruiseplanners.com/
Lĩnh vực: dịch vụ đại lý du lịch
Năm thành lập: 1994
Bắt đầu nhượng quyền từ: 1999 (18 năm)
Mức đầu tư tối thiểu / tối đa: $2,095 - $22,867
Phí nhượng quyền lần đầu (initial franchise fee): $495 - $10,495
Phí bản quyền (Royalty fee): 3%
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 1 năm: 17.4% - 361 cơ sở mới
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 3 năm: 62.1% - 932 cơ sở mới

TOP4. Vanguard Cleaning Systems
website: http://www.vanguardcleaning.com
Lĩnh vực: dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Năm thành lập: 1984
Bắt đầu nhượng quyền từ: 1984 (33 năm)
Mức đầu tư tối thiểu / tối đa: $10,930 - $39,400
Phí nhượng quyền lần đầu (initial franchise fee): $9,630 - $35,700
Phí bản quyền (Royalty fee): 10%
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 1 năm: 1.9% - 58 cơ sở mới
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 3 năm: 17.5% - 471 cơ sở mới

TOP5. Anago Cleaning Systems
website: http://www.anagocleaning.com/
Lĩnh vực: dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Năm thành lập: 1989
Bắt đầu nhượng quyền từ: 1991 (26 năm)
Mức đầu tư tối thiểu / tối đa: $10,518 - $65,576
Phí nhượng quyền lần đầu (initial franchise fee): $4,590 - $32,348
Phí bản quyền (Royalty fee): 10%
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 1 năm: 10% - 132 cơ sở mới
Tăng trưởng nhượng quyền thương hiệu mới trong 3 năm: 19.1% - 234 cơ sở mới


Nguồn: Entrepreneur / Dịch NhuongQuyen.Org