19 điều khoản cần có trong thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu tiêu chuẩn

  • 02/05/2017
  • 1824
  • Jerry
  • Nguồn: Entrepreneur / Jerry"s dịch

Cùng xem lại những lời hứa, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên nhượng quyền hoặc mua nhượng quyền trong thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu tiêu chuẩn


Thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu là hợp đồng giữa bên nhượng quyền và bên mua nhượng quyền, nhưng đó không phải là hợp đồng "tiêu chuẩn" hoặc "hình thức". Với mỗi hệ thống nhượng quyền thương hiệu khách nhau sẽ có có hình thức khác nhau.
Tuy nhiên, mặc dù mỗi thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu sẽ khác nhau về phong cách, ngôn ngữ và nội dung, tất cả các thỏa thuận nhượng quyền đều có các giao ước, trong đó mô tả một lời hứa, quyền hay nghĩa vụ mà bên nhượng quyền hoặc bên mua nhượng quyền thống nhất với nhau. Sau đây là danh sách những giao ước mà ta thường thấy nhất trong một thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu điển hình.

1. Cấp quyền kinh doanh
Phần "Grant" cho phép franchisee (bên mua nhượng quyền) biết rằng franchisor (bên nhượng quyền) đang cấp cho họ quyền hạn chế, không thể chuyển nhượng, không độc quyền sử dụng thương hiệu, biểu trưng, nhãn hiệu dịch vụ của franchisor (gọi chung là Marks) và hệ thống hoạt động của franchisor trong khoảng thời gian được xác định bởi hợp đồng nhượng quyền thương mại. Bên nhượng quyền không nhận được quyền sở hữu đối với nhãn hiệu hoặc Hệ thống, và người nhượng quyền vẫn giữ quyền chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương hiệu do vi phạm thỏa thuận nhượng quyền thương mại.

2. Ngày chính thức hoạt động, Hạn chế địa lỹ/khu vực hoạt động, Quyền xây dựng/sửa chữa và những quyền tương tự
Giao ước này mô tả lãnh thổ của bên nhận quyền (có thể là độc quyền hay không) và thiết lập một lịch trình thời gian mà bên mua nhượng quyền phải tìm địa điểm xây dựng/sửa chữa, phải xây dựng kế hoạch được phê duyệt bởi bên nhượng quyền, và thời hạn cho ngày chính thức đi vào hoạt động. Điều khoản này cũng được trình bày các trang thiết bị máy móc, máy tính cần thiết trong quá trình hoạt động kinh doanh

3. Các khoản phí và yêu cầu mua hàng
Phần này sẽ tiết lộ chi phí được mô tả cụ thể hơn so với các điều khoản khác trong thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu. Các khoản phí bao gồm phí nhượng quyền ban đầu, bất kỳ khoản phí nào đã trả cho bên nhượng quyền trước khi mở, bất kỳ khoản phí nào đã trả cho bên nhượng quyền trong suốt thời gian nhượng quyền thương mại, tất cả các nghĩa vụ về phí quảng cáo và những thứ tương tự.

4. Quảng cáo
Trong phần này, bên nhượng quyền lặp lại nghĩa vụ quảng cáo bắt buộc của bên mua nhượng quyền thương hiệu

5. Thời hạn và gia hạn hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
Giao ước này chỉ ra thuật ngữ (thời gian) của thỏa thuận nhượng quyền thương mại được tính từ ngày thỏa thuận nhượng quyền thương mại được ký kết đến ngày thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu hết hạn. Nếu được cấp quyền gia hạn, phần này cũng sẽ được chỉ rõ các điều kiện tiên quyết của thỏa thuận này.

6. Dịch vụ được cung cấp bởi đơn vị nhượng quyền
Không phải tất cả bên nhượng quyền thương hiệu đều đề cập đến các dịch vụ trước và sau khi họ cung cấp cho bên mua nhượng quyền trong các tài liệu công bố nhượng quyền thương mại vì nó có thể liên quan đến các vấn đề phát sinh kiện tụng sau này.

7. Bảo vệ thông tin sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ khác
Bên nhượng quyền chỉ cấp phép tạm thời cho bên nhận nhượng quyền. Hầu hết các nhà nhượng quyền thương mại sẽ thực thi sự hiểu biết này bằng cách bổ sung ngôn ngữ cụ thể xác định từng mặt hàng tạo nên các thông tin độc quyền, bí mật và bí mật thương mại của mình và bằng cách nêu rõ những hạn chế về quyền sử dụng thông tin đó của bên nhận quyền. Bảo vệ quan trọng đối với bên nhượng quyền thương mại và thường là một trong những điều khoản không thể thiếu trong hợp đồng nhượng quyền thương mại.

8. Đào tạo
Phần này đề cập đến trách nhiệm thực hiện đào tạo nào được cung cấp bởi bên nhượng quyền thương mại, bao gồm bất kỳ cuộc huấn luyện, hội nghị, cuộc họp bổ sung nào hoặc tương tự mà nhà nhượng quyền sẽ yêu cầu hoặc sẽ yêu cầu người mua nhượng quyền tham dự.

9. Kiểm soát chất lượng
Như tên gọi cho thấy, các nhà nhượng quyền sẽ giải quyết các yêu cầu kiểm soát chất lượng cụ thể của người nhận nhượng quyền / franchising. Đây là hoạt động nhượng quyền thương mại hợp lý và cần thiết để bảo đảm rằng hàng hoá và dịch vụ được cung cấp trong toàn hệ thống đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của bên nhượng quyền.

10. Chuyển nhượng Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
Hầu như tất cả các thỏa thuận nhượng quyền thương mại đều kiểm soát quyền của bên nhận quyền chuyển nhượng quyền lợi của họ trong mối quan hệ nhượng quyền. Phần này sẽ liệt kê các điều kiện tiên quyết để chuyển nhượng Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu

11. Giới hạn, thiệt hại và khiếu nại
Tất cả các thoả thuận nhượng quyền thương mại sẽ chứa một số ghi nhớ các vi phạm hợp đồng nhượng quyền thương mại sẽ được coi là vi phạm. Những vi phạm này có thể được chia thành những vi phạm dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận nhượng quyền thương mại, mà không được chấp nhận dưới bất cứ hình thức nào.

12. Nghĩa vụ khi Hết Hạn hoặc Chấm dứt Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
Một khi mối quan hệ nhượng quyền đã chấm dứt - một cách tự nhiên và không có sự ký mới, hoặc bởi vì thỏa thuận nhượng quyền đã bị chấm dứt.

13. Quyền Từ chối Đầu tiên của Bên nhượng quyền
Hầu hết các thỏa thuận nhượng quyền thương mại cho phép bên nhượng quyền lựa chọn, nhưng không bắt buộc phải thực hiện việc từ chối đầu tiên để mua kinh doanh lại của bên nhận nhượng quyền quyền - trong trường hợp bên nhận quyền chuyển nhượng doanh nghiệp, hoặc là quyền mua tài sản của bên nhận quyền đầu tiên tại Thời gian thỏa thuận nhượng quyền nhượng quyền hết hạn hoặc chấm dứt.

14. Mối quan hệ giữa các bên
Những người nhượng quyền luôn được coi là các nhà thầu độc lập của bên nhượng quyền thương mại. Điều này có một số ý nghĩa quan trọng. Một nhà thầu độc lập không phải là nhân viên hoặc đại lý của bên làm đại lý. Thay vào đó, nhà thầu độc lập đang tự kinh doanh. Các bên trong mối quan hệ này tự trả thuế, thuê riêng, chịu trách nhiệm cho nhân viên của mình và thường hoạt động độc lập với nhau trong việc thực hiện hợp đồng.

15. Bồi thường
Tất cả các thỏa thuận nhượng quyền thương mại sẽ có một giao ước bồi thường, nghĩa là bên nhận quyền sẽ hoàn trả cho bên nhượng quyền về bất kỳ tổn thất nào mà phải hứng chịu do hành động cẩu thả hoặc sai phạm của bên nhận franchising. Những giao ước này hầu như luôn luôn ủng hộ franchisor một cách công bằng, với điều kiện bên nhận quyền và không phải là người nhượng quyền thương mại chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày và duy trì hoạt động kinh doanh.

16. Các giao ước không cạnh tranh và những hạn chế tương tự
Một giao ước không cạnh tranh là một trong những nỗ lực để ngăn chặn các franchisee mở một doanh nghiệp có thể cạnh tranh với kinh doanh nhượng quyền thương mại. Hầu như tất cả các thoả thuận nhượng quyền thương mại đều có các giao ước không cạnh tranh. Giao ước thường được chia thành hai phần: giao ước "trong thời gian" và "sau thời hạn".
Như tên gọi cho thấy, giao ước trong thời gian ngăn cản bên nhận quyền cạnh tranh với nhà nhượng quyền thương mại và bất kỳ bên nhận quyền khác trong khi thỏa thuận nhượng quyền thương hiệu có hiệu lực. Thông thường, giao ước này bao gồm một khu vực địa lý xung quanh mỗi doanh nghiệp nhượng quyền thương mại, thuộc sở hữu của công ty và liên kết. Giao ước sau thời hạn bao gồm bên nhận quyền cũ sau khi thỏa thuận nhượng quyền nhượng quyền hết hạn hoặc đã bị chấm dứt trước đó do vi phạm không được bảo hiểm.

17. Giải quyết Tranh chấp
Giao ước này chỉ ra các phương pháp mà nhà nhượng quyền sử dụng để giải quyết các tranh chấp với bên nhận quyền.

18. Bảo hiểm
Tất cả các thỏa thuận nhượng quyền thương mại sẽ yêu cầu bên nhận quyền nhận bảo hiểm để bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh của mình. Trong tất cả các trường hợp, mỗi hợp đồng bảo hiểm của bên nhận franchising sẽ yêu cầu franchisor được coi là "bảo hiểm bổ sung", nghĩa là bên nhượng quyền được bảo hiểm giống như bên nhận quyền, ngay cả khi bên nhượng quyền không trả phí bảo hiểm.

19. Các điều khoản bổ sung hoặc "Các điều khoản khác"
Đây là loại phần yêu cầu tất cả các thỏa thuận nhượng quyền thương mại chứa một số ngôn ngữ gọi là "boilerplate", nghĩa là "thông thường" mà ngôn ngữ đó được bao gồm trong bất kỳ hợp đồng nào. Trong hầu hết các thỏa thuận nhượng quyền thương mại, bạn sẽ thấy các giao ước bao gồm các vụ sáp nhập hoặc sửa đổi, các điều khoản không từ bỏ, các bổ sung cụ thể của tiểu bang và hơn thế nữa.

Entrepreneur / Jerry's dịch